Customer care

Riyadh - Main
 • Telephone: +966-11-4055749
 • Fax: +966-11-4026731
 • Kingdom of Saudi Arabia
Riyadh - Al Khalediah
 • Telephone: +966-11-4487873
 • Fax: +966-11-4486737
 • Kingdom of Saudi Arabia
Riyadh - Al-Wsat
 • Telephone: +966-11-4559251
 • Fax: +966-11-2255869
 • Kingdom of Saudi Arabia
Riyadh - Al-Senaiah
 • Telephone: +966-11-4486927
 • Fax: +966-11-4012638
 • Kingdom of Saudi Arabia
Riyadh - Al-Dhbab
 • Telephone: +966-11-4654559
 • Fax: +966-11-4641664
 • Kingdom of Saudi Arabia
Riyadh - Al-Shafa
 • Telephone: +966-11-2984227
 • Fax: +966-11-2984226
 • Kingdom of Saudi Arabia
Riyadh - Al-Owaidhah
 • Telephone: +966-11-4461152
 • Fax: +966-11-4461153
 • Kingdom of Saudi Arabia
Riyadh - Al-Nakhil
 • Telephone: +966-11-4487873
 • Kingdom of Saudi Arabia
Wadi Addawasir
 • Telephone: +966-11-7862768
 • Fax: +966-11-7862317
 • Kingdom of Saudi Arabia
Al-Kharj
 • Telephone: +966-11-5484025
 • Fax: +966-11-5440977
 • Kingdom of Saudi Arabia
Qassim
 • Telephone: +966-16-3263745
 • Fax: +966-16-3263780
 • Kingdom of Saudi Arabia

Our Branches

Riyadh Branches

Riyadh - Main
 • Telephone: +966-11-4055749
 • Fax: +966-11-4026731
 • View Map
Riyadh - Al Khalediah
 • Telephone: +966-11-4487873
 • Fax: +966-11-4486737
 • View Map
Riyadh - Al-Wsat
 • Telephone: +966-11-4559251
 • Fax: +966-11-2255869
 • View Map
Riyadh - Al-Senaiah
 • Telephone: +966-11-4486927
 • Fax: +966-11-4012638
 • View Map
Riyadh - Al-Dhbab
 • Telephone: +966-11-4654559
 • Fax: +966-11-4641664
 • View Map
Riyadh - Al-Shafa
 • Telephone: +966-11-2984227
 • Fax: +966-11-2984226
 • View Map
Riyadh - Al-Owaidhah
 • Telephone: +966-11-4461152
 • Fax: +966-11-4461153
 • View Map
Riyadh - Al-Nakhil
Wadi Addawasir
 • Telephone: +966-11-7862768
 • Fax: +966-11-7862317
 • View Map
Al-Kharj
 • Telephone: +966-11-5484025
 • Fax: +966-11-5440977
 • View Map
Qassim
 • Telephone: +966-16-3263745
 • Fax: +966-16-3263780
 • View Map